Kotva
Logopedie
Logopedie hrou - odkazy mimo web SPC
5.1.2023

Předškolák

      - Co by měl umět předškolák

      - Školní zralost

      - Odklad školní docházky

Náměty pro práci s dětmi

      - Cvičení řeči

      - Zrakové vnímání

      - Sluchové vnímání

      - Grafomotorické schopnosti

      - Vnímání času

      - Prostorová orientace

      - Matematické představy

Zajímavosti

 

 

Mapa webu
A
A
A

Projekty

Vloženo: 23.5.2014 | Zobrazeno: 2924x

1. Spolupracovali jsme v projektu RAMPS III s NUV a MŠMT.

Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

2. Ukončili jsme úspěšně spolupráci a své působení v Projektu Eldel UK Praha.

Řešitelskou organizací byla Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK Praha.Akronym ELDEL je složeninou slov „Enhancing Literacy Development in European Languages“, což lze do češtiny přeložit jako Osvojování gramotnosti v evropských jazycích. ELDEL je zkratkou názvu výzkumného projektu, který je realizován jako součást grantové podpory 7. rámcového programu EU (http://www.eldel.eu).

 

3. Projekty SPC 2018 - 2023

Od roku 2018 se nám podařilo v rámci krajské koordinace ve spolupráci s KÚ ÚK zrealizovat projekty PROKOM 1 a PROKOM 2 (v rámci projektů IKAP B2).

 

První projekt PROKOM 1 byl zaměřen na žáky sociálně znevýhodněné a byl realizován po dobu 3 let. V rámci projektu bylo  podpořeno  37  škol ( zaměřeno  na vyloučené  lokality  našeho kraje ). V projektu  bylo  zapojeno  5 metodiků/logopedů z krajských SPC – Litoměřice, Děčín, Měcholupy, Ústí n/L a Teplice. Na každé škole pracoval speciální pedagog/pedagog s magisterskou kvalifikací a ve většině škol se jednalo o speciální pedagogy/logopedy (se státní zkouškou z logopedie. Každoročně prošlo 10-14 žáků logopedickým klubem – kde byl nastaven dle diagnostiky SPC plán rozvoje žáků ve všech jazykových rovinách a 1x za 3 měsíce se konal workshop pro rodiče těchto žáků. Klub pracoval pravidelně 1x týdně.  

 

Druhý projekt  PROKOM 2 byl  zaměřen  na žáky se  SVP a byl realizován též po dobu 3 let. Zapojeno bylo 30 škol a opět se na něm podílela krajská SPC – metodik speciální pedagog/logoped a jeden speciální pedagog nebo pedagog s magisterským  vzděláním. Obdobně  byly školy vybaveny pomůckami v hodnotě 50 000,- Kč. Klub pracoval 1x týdně a metodik poskytoval všem podporu a konzultoval postupy v rozvoji komunikačních kompetencí ve všech jazykových rovinách. Tento projekt byl ukončen v březnu 2023 a aktuálně je vyhodnocován.

V obou projektech byli k dispozici experti pro komunikační kompetence – oba krajští logopedičtí koordinátoři Mgr. A. Bednář a PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

 

Pozitiva projektu:

  1. Speciální pedagogové/logopedi a metodici SPC navázali vzájemnou spolupráci. Využívali nově zakoupené pomůcky z projektu (pro každou školu v hodnotě 50 000. Tato spolupráce jim dala nový náboj směr, jak rozvíjet žáky v jednotlivých řečových rovinách.
  2. Ostatní pedagogové na školách se zajímali o projekt a někteří se přihlásili i na studia speciální pedagogiky.
  3. Rodiče zapojených žáků díky workshopům měli pocit, že se jim školy opravdu věnují a více se zapojovali do spolupráce s pedagogy.
  4. Žáci se zlepšovali zejména v oblasti komunikačních kompetencí, v porozumění mluvnímu projevu a písemnému projevu, zlepšila se slovní zásoba, porozumění více významům slov a vět, porozumění jinotajům v Čj a též celkové vyjadřování u jednotlivých žáků, zlepšila se paměť verbální i pracovní….
  5. Projekt PROKOM 1 byl zakončen přehlídkou i vystoupením jednotlivých žáků v daném městě s přítomností veřejností a byl velmi kladně hodnocen.

 

PROKOM 2 (IKAP B2) byl v celkovém přehledu prezentován na Veletrhu pomůcek v rámci ÚK. Po ukončení těchto projektů je pozitivní též to, že speciální pedagogové/pedagogové pokračují v nastavené práci s žáky i bez dotací.

  1. Výborná spolupráce obou krajských koordinátorů logopedické péče s pracovníky KÚ, kteří nás velmi podpořili v realizaci těchto obou projektů.
  2. Došlo k posílení ŠPP na školách.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.